پژوهش به زبان بعثت

اگر کمی در فضای آموزشی کشورمان دقیق شویم به خوبی پی خواهیم برد که نحوه تدریس و شرایط حاکم بر مدارس به گونه ای است که نمی توان دانش آموزان را جذب تحقیق وپژوهش کرد و آموزش و پرورش نتوانسته به طور موثر و به میزان لازم تحقیق کردن را تقویت نماید. در نظام آموزشی فعلی اکثریت معلمان تا به حال کمتر تحقیق انجام داده اند و عملا برای دانش آموزان موضوعات و برنامه تحقیقاتی ندارند. )البته به جز چند دستور کار آزمایشگاهی که به صورت پراکنده در کتاب ها وجود دارد( ساختار آموزش باعث گردیده، دانش آموزان تمایل داشته باشند مطالب درسی را به صورت ساده و فرمولی بیاموزند به طوری که تنها بتوانند در امتحانات و کنکور سراسری قبول شوند. حتی در دانشگاه نیز عملا درصد خیلی ناچیزی از دانشجویان جذب تحقیقات می شوند زیرا در دوران دبیرستان این مهارت را نیاموخته اند. توجه اساسی به این نکته که مغزهای ما باید تولید کنند بسیار مهم است، دانش آموزان ما باید بیافرینند و بسازند تا نسوزند. اگر اکنون مهارت کسب کنند، فردا بیکار نخواهند ماند و اگر امروز با هم کار کنند و کار گروهی را بیاموزند، فردا در انزوا و تنهایی فرود نخواهند آمد. هیچ پیشرفت قابل توجهی را یک نفر به تنهایی ایجاد نکرده است. به دنبال افراد فاقد کار بروید تا ببینید که قریب به اتفاق آنها تنها هستند و نه اینکه نخواهند بلکه نمی توانند با گروه کار کنند.

شاید این سوال پیش بیاید که بعثت برای این موضوع چه کاری انجام داده است؟ در جواب آن باید گفت که بعثتیها یک باشگاه پژوهش در مدرسه شان راه انداخته اند که در آن بعثت به دنبال 2 هدف اصلی است:

  • جذب دانش آموزان به کار های پژوهشی، حمایت از دانش آموزان علاقه مند به فعالیت های پژوهشی و کمک به بروز استعدادهایشان
  • هدایت درست دانش آموز به رشته مورد علاقه خود در دوران دبیرستان با آشنایی کامل و شناخت رشته های دانشگاهی به دانش آموزان در طول 3 سال دوره تحصیل.

63f3511dbf1af.jpg

63f3510726e66.jpg

63f1e54f1cda4.jpg

63f1e5485e045.jpg

63f1e540afa97.jpg

63f1e52d3e136.jpg

5e58329ba973a.jpg

5dc405ee1ab81.jpg

5dc413517f166.jpg

5dc4030e19d5e.jpg

5c90b00157bee.jpg

5c90b13338154.jpg

5c30481578b98.png

5c3043b6b07d1.jpg

5c3040b385c84.jpg

5c303f4a47d68.jpg

5c303f09d1d1b.jpg

5c303df36f3af.jpg

5c303d72d7174.jpg

5aa624d1e385e.jpg

5a7eb631c7ebe.jpg

5a7eb695467e7.jpg

59db08fb5e94d.jpg


59db092f5b302.jpg


5959f7b49aa88.jpg


5959f7e3c3823.jpg


5959f81d94b6e.jpg


5959f8419b6f5.jpg


5959f858f0bee.jpg


5959f86c9c110.jpg


5959f88155f8f.jpg


5959f891e0db0.jpg