المپیاد عرصه ای سرشار از فرصت

هترین وادی برای دانش آموزان کوشا و علاقه مند که رسیدن به ژرفای یک مطلب برایشان مهمتر است تا خواندن هایی که عدم برنامه ریزی در آن ها موج می زند و بیشتر اجباری به نظر می رسند. آزمونی که هر ساله در سه مرحله در هفت رشته )ادبی، ریاضی، زیست، شیمی، فیزیک، کامپیوتر و نجوم( برگزار می شود تا نفرات برتر هر رشته مشخص شود و در ادامه آن اعضای تیم جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به مسابقات جهانی انتخاب شوند.

مرحله ی اول المپیاد در اواخر بهمن ماه برگزار می شود و داوطلبان در رشت ههای هفتگانه از سراسر کشور در آن شرکت می کنند، قبولی ها اعام می شوند؛ سیر تلاش و کوشش ادامه پیدا می کند تا مرحله ی دوم در اردیبهشت ماه برگزار شود تا تنها چهل نفر برگزیده هر رشته را به همگان بشناساند. این نفرات به دوره تابستانی باشگاه دانش پژوهان جوان راه خواهند یافت. رقابت ها سخت تر می شود و نفس ها به شماره می افتد؛ پایان تابستان اوج شور و هیجان در بین داوطلبان دیده می شود؛ چرا که قرار

است مدال های طلا و نقره و برنز با توجه به تلاش و کوشش و استعداد بین دانش آموزان تقسیم شود و مشخص شود چه کسانی از کنکور معاف خواهند شد و به نمره ی تراز چه کسانی در کنکور افزوده می شود.

نکته ی حائز اهمیت این است که مرحله ی اول المپیاد بیشتر جنبه ی عمومی دارد و منابع تمامی رشته ها منطبق بر کتب درسی وزارتی می باشد. اما در مرحله دوم مباحث تخصصی تر می شود و به دنبال آن برنامه ی ارائه شده و سطح مطالعه و کلا سها متفاوت خواهد بود. در این جا گستردگی مطالب و زمان محدود توامان خواهد شد و فقط با یک برنام هریزی منطقی است که می توان به سرمنزل مقصود رسید. المپیاد یک بازی برد- برد است که راهی مطمئن برای دست یابی به موفقیت است. این موفقیت دو نمود کوتاه مدت و بلند مدت دارد. المپیاد در کوتاه مدت می تواند به دست یابی به مدال منجر شود و استفاده از مزایای خاص بنیاد ملی نخبگان را در پی داشته باشد و در بلند مدت کمک شایانی به دانش آموزان پیش دانشگاهی خواهد کرد که در المپیاد به توفیق چندانی دست پیدا نکرد هاند. چرا که المپیاد مانند دامنه پر از سنگلاخ کوهی است که فقط با تلاش و پشتکار می توان به قله آن رسید و اگر به این مهم دست پیدا کنیم، کنکور مانند سراشیبی بازگشت از قله آسان خواهد بود. افزایش تمرکز و عادت به ساعت مطالعه بالا از مهم ترین مزایای المپیاد است که دستیابی به آن صرفاً در سال منتهی به کنکور و با توجه به استرس ها و مشکلات خاص خودش ممکن نخواهد بود.

من می خواهم موفق شوم پس المپیاد می خوانم ...\661cf30def3ad.jpg661cf3027c378.jpg63f34df08043d.jpg

63ede3b5cf906.jpg

63ede3a643fa2.jpg

63eddfec52b48.jpg

63eddfda5db21.jpg

63eddfbe94e07.jpg

63eddf968f6c5.jpg

624a9312de053.jpg

621de5a1e2b35.jpg

621de691b03e2.jpg

621de593c8b25.jpg

621de585df3ce.jpg

621de6a1051e2.jpg

60c0774ed98cf.jpg

60c07710d4a01.jpg

605ebf99c6b98.jpg

6044652da8d5a.jpg

60446503bfb45.jpg


604460d392af5.jpg


5e57eb20447de.jpg

5c7781760d8d0.jpg

5a7eb79bdd267.jpg

5961f248b47bb.jpg


5961f2c41ba41.jpg


5961f2f018520.jpg


5961f31191478.jpg


5961f331a8d84.jpg


595c9c50eeddb.jpg


595c9c6d26171.jpg