اطلاعات دانش آموز

پسوند jpg, gif, png و حداکثر حجم 512 کیلو بایت

اطلاعات پدر

اطلاعات مادر

اطلاعات آموزشی

پسوند jpg, gif, png و حداکثر حجم 512 کیلو بایت

تا پرداخت انجام نشود ، ثبت نام در آزمون ورودی قطعی نیست و نمیتوانید کارت ورود به آزمون را چاپ نمایید.